DREWMAX – ZASADY GWARANCJI

§ 1

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy Kodeks Cywilny.

2. Gwarancji niniejszej udziela DREWMAX Krzysztof Pacyga sp.j, Białka 696, 34-220 Maków Podhalański, zwany dalej Gwarantem.

3. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dowodu zakupu w formie umożliwiającej ustalenie pochodzenia wyrobu od Gwaranta i okresu gwarancji.

§ 2

1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyrobów pod warunkiem prawidłowego i właściwego ich zamontowania, ułożenia a także używania wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji i używania wynikających z instrukcji dołączonej do wyrobów.

§ 3

1. Gwarant udziela nabywcy 24 miesięcznej gwarancji, która obowiązuje na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie której dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy towar w przypadku wystąpienia wad produktu uniemożliwiających korzystanie z towaru zgodnie z umową.

§ 4

1. W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy, bądź bezpośrednio Gwaranta, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego (w załączeniu), zawierającego: imię i nazwisko Kupującego, adres i telefon Kupującego, dowód zakupu towaru, datę zakupu, datę wykrycia wady, dokładny opis wady, żądania Klienta.

2. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta albo też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji.

W sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne siedem dni o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

§ 5

1. Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do wydania wyrobu albo jego części składowych wymagających naprawy Przedstawicielowi Gwaranta celem przewiezienia do siedziby Gwaranta i dokonania naprawy. Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych.

2. Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź jej uniemożliwienie w lokalu Kupującego oznaczać będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.

§ 6

1. W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, wolnego od wad.

§ 7

1. Gwarant zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia reklamacji, z tym, że termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć sześćdziesięciu dni.

2. W szczególnych przypadkach, kiedy dotrzymanie terminu określonego w pkt. 1 będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, albo połączone będzie z nadmiernymi trudnościami (np. wzmożona absencja personelu Gwaranta, odległość przekraczająca 250 km od siedziby Gwaranta, niekorzystne warunki drogowe, okres świąt i wakacji, itp.) lub za zgodą albo na wniosek Kupującego, wykonanie obowiązków gwarancyjnych może nastąpić w terminie nie przekraczającym siedemdziesięciu dni od daty zgłoszenia reklamacji, na co Kupujący zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji wyraża zgodę.

§ 8

1. Opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych przez Gwaranta nie zachodzi, jeżeli Przedstawiciel Gwaranta zgłosił się w lokalu Kupującego w uzgodnionym z nim terminie celem wykonania obowiązków gwarancyjnych, ale nie mógł ich wykonać z przyczyn tkwiących po stronie Kupującego.

2. Gwarant w sytuacji opisanej w § 8 pkt 1 zobowiązany będzie na pisemny wniosek Kupującego do jednokrotnego ponowienia przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych, z tym że bieg terminu wykonania obowiązków gwarancyjnych rozpocznie się od daty doręczenia takiego wniosku Gwarantowi.

3. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwi wykonanie przez Przedstawiciela Gwaranta obowiązków gwarancyjnych oznaczać to będzie, że Kupujący zwolnił Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta.

4. W razie wątpliwości poczytuje się, że termin przystąpienia do wykonania obowiązków gwarancyjnych został z Kupującym uzgodniony jeżeli co najmniej na jeden dzień wcześniej kupujący zostanie zawiadomiony o tym terminie przez Gwaranta.

§ 9

Gwarancją producenta nie są objęte:

1.wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,

2.uszkodzenia powstałe po przejściu ryzyka na kupującego a powstałe w wyniku niewłaściwego oraz nieostrożnego transportu, przenoszenia mebli oraz montażu,

3.naturalne zużycie mebla powstałe podczas przeciętnej eksploatacji,

4.uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego oraz niezgodnego z instrukcją używania, przechowywania i konserwacji mebli (np. wady wynikające ze zużycia, działania wilgoci, silnego ogrzewania, stosowania niewłaściwych środków konserwujących i czyszczących, wyłamane lub wypchane, zalanie wodą lub inną cieczą),

5.uszkodzenia wynikłe z przeróbki, naprawy lub ingerencji w konstrukcję mebli wykonane przez Kupującego lub na jego zlecenie, bądź przez inne osoby, za które Gwarant nie odpowiada,

6.nieznaczne różnice w wybarwieniu elementów drewnianych występujące między poszczególnymi składnikami wyrobu lub elementami zestawu (m. in. wynikające z naturalnych cech drewna, tj. kolor surówki, ułożenie słojów, widoczne cechy drewna klejonego, sęki),

7.widoczne promienie rdzeniowe drewna, jako jeden z elementów jego budowy anatomicznej,

8.drobne pęknięcia i odkształcenia powstałe w wyniku naturalnej pracy drewna,

9.zmiana koloru mebla spowodowana nasłonecznieniem i utlenieniem jego powierzchni,

10.wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu,

11.różnice pomiędzy kolorem przedstawionym w katalogu lub stronie internetowej, a kolorem rzeczywistym mebla,

12.drobne wady nie zmniejszające walorów użytkowych i estetycznych wyrobu,

13.zapach wyrobu wynikający z zapachu surowców użytych do jego produkcji,

14.komfort użytkowania mebla,

15. dopuszczalne różnice w fakturze i odcieniu drewna (struktura drzewa jest naturalnie zróżnicowana, niepowtarzalna i jej drobne różnice nie są wadą wyrobu),

16.sęki są charakterystyczną cechą tworzywa naturalnego i nie są powodem do reklamacji. Naturalne „skazy” oraz sęki występujące w strukturze drewna zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno,

17. właściwości wynikające z rodzaju użytego materiału. Drewno jest materiałem ciągle pracującym, w wyniku zmian wilgotności powietrza kurczy się i rozszerza. W wyniku tej pracy powstają drobne nierówności na powierzchni mebli.

§ 10

1. Jeżeli Kupujący dokona zakupu wyrobu z ekspozycji traci on uprawnienia do reklamowania śladów wynikających z eksploatacji, uszkodzeń mechanicznych i transportowych mebli.

§ 11

1. Przyjęcie karty gwarancyjnej, a następnie zgłoszenie w trybie §4 ust. 1 reklamacji z tytułu gwarancji równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej.

§ 12

1. Gwarancja niniejsza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

ZASADY UŻYWANIA KONSERWACJI WYROBÓW MEBLARSKICH

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie i zastosowanie się do poniższych uwag i instrukcji, co powinno pozwolić na długoletnie i bezawaryjne użytkowanie wyrobów naszej produkcji.

W dniu zakupu mebli należy bezwzględnie sprawdzić stan zakupionych mebli, tzn.:

a) czy wyroby wykonane są zgodnie ze złożonym zamówieniem;

b) czy elementy opakowania i mebla nie są uszkodzone;

c) czy dołączone są wszystkie elementy przeznaczone do samodzielnego montażu.

1.Meble przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem mebli ogrodowych.

2.Meble powinny być używane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.

3.Meble należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu oraz odpowiednio wypoziomować.

4.Meble powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach, tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci (zamoczenia, przemarzania).

5.Meble należy używać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6.Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale +150 C do + 300 C . Mebli nie należy ustawiać bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła.

7.Mebli nie należy stawiać na wilgotnym (mokrym) podłożu.

8.Na elementach fornirowanych nie wolno stawiać elementów gorących ani ostrych (mogących uszkodzić powierzchnię mebli). Nie należy stawiać też bezpośrednio sprzętu elektronicznego emitującego ciepło.

9.Podczas czyszczenia i konserwacji frontów należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji materiałów z jakich wykonano meble. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą mebli. Nie używać ostrych detergentów!

 

DREWMAX – PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Stwierdzenie wady towaru przez Klienta.

2. Klient wypełnia druk Drewmax_formularz reklamacji i przesyła pocztą elektroniczną na adres reklamacje@pacyga.pl. Do formularza reklamacji należy dołączyć zdjęcia wadliwego produktu.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego na maila, następuje rozpatrzenie wniosku.

4. Jeżeli na podstawie formularza można jasno określić przyczynę powstania wady lub jej brak, następuje realizacja (uznanie bądź odrzucenie) reklamacji, poprzez sposób wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.

5. Jeżeli niemożliwe będzie jednoznaczne określenie przyczyny powstania wady, Klient zostanie poproszony w miarę możliwości o przysłanie dokładnych zdjęć obrazujących wadę towaru.

6. Jeżeli przesłanie zdjęć nie będzie możliwe oraz nadal będą występować trudności w ustaleniu przyczyny powstania wady, do Klienta zostanie wysłany pracownik firmy w celu ustalenia przyczyny powstania wady. Dalszy przebieg będzie zależny od rozstrzygnięcia i ustaleń między pracownikiem firmy a Klientem.

Bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia reklamacyjnego na naszym druku Drewmax_formularz reklamacji (KLIKNIJ ABY POBRAĆ). Formularz wysłany w formie załącznika do maila, znacznie przyspieszy proces reklamacyjny i ułatwi współpracę.

W przypadku braku wymaganych danych w formularzu reklamacyjnym, pracownik naszej firmy będzie kontaktował się z Państwem w celu uzupełnienia braków.

Prosimy o zwrot towarów zapakowanych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas transportu oraz dołączenie do towaru kopii zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Z góry serdecznie dziękujemy!

Zespół Drewmax