§ 1

1. Táto záručná karta je záručným dokumentom v zmysle zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827) a Občianskeho zákonníka.

2. Záruku poskytujú DREWMAX Krzysztof Pacyga sp.j, Białka 696, 34-220 Maków Podhalański, ďalej len ručiteľ.

3. Ručiteľ je oprávnený odmietnuť plnenie záručných povinností, ak Kupujúci neposkytne doklad o nákupe vo forme umožňujúcej určenie pôvodu výrobku od ručiteľa a záručnej doby.

§ 2 

1. Ručiteľ poskytuje Kupujúcemu dobrú kvalitu a správne fungovanie produktov za predpokladu, že sú riadne a správne nainštalované, položené a používané v súlade s ich zamýšľaným použitím a dodržiavajú pravidlá správnej údržby a používania vyplývajúce z pokynov priložených k produktom.

§ 3

1. Ručiteľ poskytne kupujúcemu 24-mesačnú záruku platnú na území Slovenskej republiky, na základe, ktorej vykoná bezplatnú opravu, alebo výmenu za nový výrobok, v prípade vád výrobkov, ktoré zabraňujú použitiu tovaru v súlade so zmluvou.

§ 4

1. V prípade poškodenia výrobku je to Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, alebo Ručiteľovi vo forme príslušneho písomného formulára (priloženého), ktorý obsahuje: meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho a telefónne číslo, doklad o kúpe, dátum nákupu

2. O prijatí reklamácie na riešenie, alebo o neuznaní dôvodu na reklamáciu, bude zákazník oboznámený cez ručiteľa do 14 dní od oznámenia reklamácie. Vo výnimočných prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalších sedem dní, o ktorých bude kupujúci informovaný.

§ 5

1. Ak povaha vady vyžaduje jej odstránenie vo výobných priestoroch Ručiteľa, je Kupujúci povinný dodať výrobok, alebo jeho súčasti, ktoré si vyžadujú opravu, Ručiteľovi na prepravu do priestorov Ručiteľa  na opravu. Ručiteľ nie je povinný poskytnúť kupujúcemu náhradný výrobok počas trvania záručných povinností.

2. Odmietnutie dodania výrobku (jeho časti) na opravu vo výrobných priestoroch Ručiteľa, alebo jeho zneprístupnenie v priestoroch kupujúceho znamená, že Kupujúci sa vzdáva plnenia záručných povinností Ručiteľa a rovnako sa vzdáva akýchkoľvek nárokov záruky Ručiteľa.

§ 6

1. V prípade, že je chyba výrobku neodstrániteľná, alebo jej odstránenie je z ekonomických dôvodov nevýhodné, alebo by to mohlo spôsobiť zhoršenie kvality výrobku, plnenie záručných povinností nastane tým, že sa výrobok nahradí novým výrobkom toho istého typu bez vád.

§ 7

1. Ručiteľ je povinný vykonať náležitú starostlivosť, aby boli splnené záručné povinnosti do tridsiatich dní odo dňa podania reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie však nesmie prekročiť šesťdesiat dní.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď lehotu stanovenú v bode 1. nebude možné z dôvodov, ktoré sú nezávislé od ručiteľa, alebo budú spojené s nadmernými ťažkosťami (napr. zvýšená neprítomnosť personálu ručiteľa, vzdialenosť nad 250 km od ručiteľa, nepriaznivé podmienky na ceste, prázdninové a sviatkové obdobia atď.), alebo so súhlasom, alebo na žiadosť kupujúceho, plnenie záručných povinností sa môže uskutočniť v lehote nepresahujúcej sedemdesiat dní odo dňa podania reklamácie, s čím Kupujúci podávajúci reklamáciu z dôvodu záruky súhlasí.

§ 8

1. Za oneskorenie pri plnení záručných povinností zo strany Ručiteľa sa nepovažuje, ak Ručiteľ oznámil odstránenie reklamácie v priestoroch Kupujúceho v čase dohodnutom na splnenie záručných povinností, ale nemohol ich vykonať z dôvodov, ktoré možno pripísať Kupujúcemu.

2. Ručiteľ v situácii uvedenej v § 8 bode 1 bude na základe písomnej žiadosti kupujúceho, povinný znovu vstúpiť do plnenia záručných povinností, avšak priebeh plnenia záručných povinností začne plynúť odo dňa doručenia takejto žiadosti ručiteľovi.

3. Ak Kupujúci dvakrát zabráni zástupcovi Ručiteľa plniť záručné povinnosti, znamená to, že Kupujúci sa vzdáva plnenia záručných povinností Ručiteľa a rovnako sa vzdáva akýchkoľvek nárokov záruky Ručiteľa.

4. V prípade pochybností sa za dátum začatia plnenia záručných povinností rozumie dátum, ktorý bol dohodnutý s kupujúcim, ktorý ručiteľ oznámi kupujúcemu aspoň jeden deň predtým.

§ 9

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na::

1. chyby, poškodenie a nedostatky komponentov a príslušenstva viditeľné pri nákupe,

2. škody spôsobené po prechode rizika na kupujúceho a vyplývajúce z nesprávnej a neopatrnej prepravy, prenášania nábytku a montáže,

3. prirodzené opotrebovanie nábytku počas bežného používania,

4. škody spôsobené nevhodným a nezhodným používaním s inštrukciami, skladovaním a údržbou nábytku (napr. poruchy spôsobené opotrebovaním, vlhkosťou, silným ohriatim, používaním nevhodných konzervačných a čistiacich prostriedkov, rozbitím, alebo plnením, zaplavením vodou, alebo inou tekutinou);

5. škody spôsobené prerábaním, opravou, alebo zasahovaním do konštrukcie nábytku, vyrobeného na objednávku Kupujúceho, alebo na jeho požiadanie, alebo inými osobami, za ktoré ručiteľ nezodpovedá,

6. malé rozdiely vo farbe drevených prvkov, ktoré sa vyskytujú medzi jednotlivými zložkami výrobku, alebo prvkami súpravy (okrem iného vyplývajúce z prirodzených vlastností dreva, t. J. farba surového dreva, usporiadanie letokrukov, viditeľné vlastnosti lepeného dreva, uzly),

7. viditeľné jadrové kresby dreva ako jeden z prvkov jeho anatomickej štruktúry,

8. malé trhliny a deformácie vyplývajúce z prirodzenej práce dreva,

9. zmena farby nábytku spôsobená slnečným žiarením a oxidáciou jeho povrchu,

10. chyby a škody, ktoré viedli k zníženiu ceny výrobku,

11. rozdiely medzi farbou uvedenou v katalógu, alebo na webových stránkach a skutočnou farbou nábytku,

12. drobné chyby, ktoré neznižujú použiteľné a estetické hodnoty výrobku,

13. zápach výrobku, ktorý je výsledkom zápachu surovín použitých pri jeho výrobe,

14. pohodlie pri používaní nábytku,

15. prijateľné rozdiely v textúre a odtieni dreva (stromová štruktúra je prirodzene rozmanitá, jedinečná a jej malé rozdiely nie sú vadou výrobku),

16. uzly, ktoré  sú charakteristickým znakom a nie sú dôvodom na reklamáciu. Prírodné "škvrny" a uzly, ktoré sa vyskytujú v štruktúre dreva, zachované v procese vytvárania nábytku, zdôrazňujú ich autentickosť a prírodnú krásu,

17. vlastnosti vyplývajúce z druhu použitého materiálu. Drevo je neustále pracujúci materiál, zmenšuje sa a rozširuje sa v dôsledku zmien vlhkosti vzduchu. V dôsledku tejto práce vzniknú na povrchu nábytku malé nepravidelnosti.

§ 10

1. Ak kupujúci kúpi výrobok z výstavy, stratí právo na reklamáciu stôp vyplývajúcich z použitia, mechanického a dopravného poškodenia nábytku.

§ 11

1. Prijatie záručnej karty a následné oznámenie v znení § 4 ods. 1, je  nárok na záruku rovný s ustanoveniami tohto záručného listu.

§ 12

1. Táto záruka neobmedzuje práva kupujúceho podľa ustanovení záruky na fyzické chyby predaného tovaru.

PRAVIDLÁ PRE POUŽITIE A ÚDRŽBU NÁBYTKOVÝCH VÝROBKOV

Žiadame Vás, aby ste si prečítali a dodržiavali nasledujúce upozornenia a pokyny, ktoré by mali umožňovať dlhodobé a bezproblémové používanie našich produktov.

V deň nákupu nábytku je absolútne nevyhnutné skontrolovať stav zakúpeného nábytku, to znamená:

a) či sú výrobky vyrobené v súlade s objednávkou;

b) či sú prvky obalu a nábytku nepoškodené;

c) či sú zahrnuté všetky súčiastky určené na montáž.

1. Nábytok je určený len na interierové použitie, s výnimkou záhradného nábytku.

2. Nábytok by sa mal používať v súlade s jeho konštrukciou a účelom.

3. Nábytok by mal byť inštalovaný v súlade s návodom na inštaláciu a musí byť správne vyrovnaný.

4. Nábytok by sa mal skladovať a používať za vhodných podmienok, t. J. Neumožňovať nadmerné prehriatie (sušenie), vyhýbať sa vlhkosti (zmáčanie, zmrazovanie).

5.Nábytok by sa mal používať v suchých, uzavretých a chránených priestoroch proti škodlivým atmosférickým vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.

6. Teplota miestnosti by mala byť medzi +15 ° C až + 30 ° C. Nábytok by nemal byť umiestnený priamo v blízkosti zdrojov tepla.

7. Nábytok by sa nemal umiestňovať na vlhkú (mokrá) zem.

8. Na dyhované prvky neumiestňujte horúce, alebo ostré prvky (ktoré by mohli poškodiť povrch nábytku). Neumiestňujte naň priamo elektronické zariadenie, ktoré vyžaruje teplo.

9. Pri čistení a údržbe čelných panelov používajte mäkké a suché, alebo mierne navlhčené utierky a prípravky prispôsobené na údržbu nábytkových materiálov. Nepoužívajte látky, ktoré nevieme a nie sme si istí, že nábytok nepoškodia. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky!

Postup reklamácie

dotacje.jpg

OK